کلاس زیست شناسی

علمی-درسی

سوالات فرادانشی از کتاب علوم زیستی و بهداشت

                                            « به نام خدا »

 

             « سوالات فرادانشی از کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان »

- سوالات فرادانشی فصل اول ( نگرش علمی و علوم زیستی )

 

1- چرا افراد چاق بیشتر لباسهای تیره یا مشکی می پوشند؟

2- دانش آموزی تعدادی دانه لوبیا در 4 گلدان هم اندازه با خاک یکسان کاشته است. او می خواهد تاثیر نور و دما را بر جوانه زنی و رشد گیاه لوبیا مطاله کند. لذا

 گلدان اول را بمدت 12 ساعت در مقابل نور و دمای 30 درجه

 گلدان دوم را بمدت 6 ساعت در معرض نور و دمای 25 درجه

گلدان سوم را بمدت 12 ساعت در مقابل نور و دمای 15 درجه

گلدان چهارم را بمدت 6 ساعت در معرض نور و دمای 10 درجه

قرار داد و به هر کدام روزی یک لیوان آب می داد.

الف) آیا بنظر شما این یک آزمایش کنترل شده است؟ چرا؟

ب) به نظرشما، نتیجه حاصل از این آزمایش می تواند تاثیر نور و دما را بررشد گیاه لوبیا نشان دهد؟ چرا؟

ج) شما بجای این دانش آموز آزمایش را چگونه طراحی می کنید؟

3- پاستور پس از باطل کردن نظریه خلق الساعه آبگوشتی تهیه کرد وآن رادر ظرف مخصوص که در آن گردن قویی بود، ریخت. این ظرف آبگوشت در یکی از موزه های فرانسه نگهداری می شود. و صاحبان موزه معتقدند که آبگوشت کاملا سالم است و حتی می توان آنرا خورد.

الف) بنظر شما این ادعا می تواند صحت داشته باشد؟برای پاسخ خود دلیل ذکر کنید.

چگونه می توان به سلامت آبگوشت و یا فساد آن بدون دست زدن به آن پی برد؟

4- در متن زیر مراحل روش علمی را مشخص کنید.

 دانشمندی بنام هاپکینز می خواست تاثیر مواد مختلف غذایی را بررشد موجودات زنده مطالعه کند. ام پس از مطالعه پی برد که مواد غذایی کامل شامل هیدراتهای کربن، پروتئینها، لیپیدها و آب است. همچنین پی برد که شیر یک ماده غذایی کامل است. و فرض کرد که شاید شیردارای موادی باشد که در غذاهای دیگر

وجود ندارد. لذا دو گروه موش به تعداد مساوی(10) انتخاب نمود و به گروه اول همه مواد غذایی شامل انواع هیدراتهای کربن، لیپیدها، پروتئینه و آب به مقدار مشخص داد و به گروه دوم همان مواد به همان مقدار ولی بهمراه مقداری شیر داد مدتی پس ازآزمایش مشاهده کرد موشهای گروه اول مردند و موشهای گروه دوم خوب رشد کرده و زنده ماندند. بنابراین نتیجه گرفت که در شیر موادی وجود دارد که برای زنده ماندن ضروری است. ولی جزو مواد آلی نیست. او نام این مواد را ویتامین نام نهاد. و حاصل مشاهدات خود را درمقاله ای چاپ کرد.

5- آیا می توان برای حل مسائل پیچیده ریاضی از روش علمی استفاده کرد؟

6- بعضی ها اعتقاد دارند که رنگ قرمز باعث افزایش فشار خون، عصبانیت، پرخاشگری و بیقراری می شود.

درستی این فرضیه را چگونه امتحان می کنید؟

7- کدامیک از موارد زیردر حوزه علوم زیستی پایه ای یا کاربردی قرار می گیرند؟ (با ذکر دلیل)    

الف) پزشکی که به معالجه بیماران می پردازد.

ب) محققی که بدنبال راهی برای ساختن واکسن ایدز است.

ج) مطالعه چرخه زندگی گیاهان در محیط های مختلف.

د) پیدا کردن راههایی برای افزایش توان هوشی دانش آموزان

 

- سوالات فرادانشی از فصل دوم ( ساختار سلولی )

 

1- این جمله را تفسیر کنید: ( سلول واحد ساختاری بدن موجودات زنده است.

2- رابطه نشاسته به گلوکز مانند رابطه بدن است به ................

الف) سلول                     ب) بافت                   ج) اندام                   د) دستگاه  

3- شناسایی ساختمان دقیق سلول بیش از 200 سال به طول انجامید. بنظر شما علت چیست؟

4- بنظر شما کدامیک از اجزای زیر برای حیات سلول مهمتر است؟ چرا؟ ( غشا، سیتوپلاسم، کروموزم )

5- علت ثابت بودن تعداد کروموزمها در هر گونه جانوری چیست؟

6- اگر غشای سلول فاقد توانایی نفوذ پذیری انتخابی بود، چه اتفاقی می افتاد؟

7- علت اینکه سلولهای گیاهی اشکال منظمی دارند، چیست؟

8- چرا سلولهای جانوری در مقایسه با سلولهای گیاهی اشکال نامنظمی دارند؟

9- چرا به سلولهای حاصل از تقسیم میتوز، سلول های دختر گفته می شود؟

10- اگر گلبرگهای رز قرمز را در آب جوش بیندازیم گلبرگها رنگ خود رااز دست می دهند. ولی رنگ آب قرمز می شود.

- علت این پدیده را توضیح دهید.

11- هر گاه سلول را بعنوان یک فرد در جامعه حساب کنید، بافت یا بافت ها مشابه کدام واحدهای اجتماعی اند؟

12- دانش آموزی قصد دارد یک ماکت از سلول به شکل شهر بسازد. اگر در این شهر شبکه آب و فاضلاب، اداره پست، شهرداری، آب انبار و نیروگاه برق وجود داشته باشد کدام اجزای سلول با قسمتهای مذکور در نوع فعالیت مشابهت دارد؟

13- ساقه و برگ گیاهان علفی در حالت طبیعی دارای طراوت و تردی خاصی است. دلیل آن را چه می دانید؟

- چه هنگام ممکن است برگ ها حالت شادابی خود را از دست دهند؟

 

 

 

سوالات فرادانشی فصل سوم ( ساختار شیمیایی )

 

1- کدامیک از قندهای زیر منشا جانوری دارد؟

الف) فروکتوز                      ب) نشاسته                       ج) لاکتوز                         د) گلوکز

2- آب گریز بودن ویژگی مهم کدامیک از ترکیبات زیر است؟

الف) هیدراتهای کربن                  ب) پروتئینها                     ج) چربیها                        د) ویتامینها

3- کدام یک از اندامهای زیر مهم ترین جایگاه ذخیره گلیکوژن می باشند؟

الف) ماهیچه ها                      ب) روده کوچک                    ج) روده بزرگ                  د) هیچکدام

4- در ساختار کدام ملکول زیستی نیتروژن وجود ندارد؟

الف) آلبومین                    ب) آنزیم                           ج) گلیکوژن                     د) هموگلوبین

5- تنوع کدام یک از ترکیبات زیر بیشتر است؟

الف) پروتئین                  ب) تری گلیسرید                    ج) نوکلئوتید                  د) هیدرات کربن

6- تنوع چربیهای خنثی مربوط به کدام است؟

الف) تعداد ملکولهای گلیسرول                                   ب) تعداد ملکولهای اسید چرب

ج) بودن یا نبودن ملکول گلیسرول                               د) نوع ملکولهای اسید چرب

7- اگر اتصال دو ملکول گلوکز توسط یک اتم اکسیژن انجام گیرد، برای ساختن یک رشته ی سلولزی که با 20 ملکول گلوکز چه تعداد اتم اکیژن در میان پیوندهای ملکول سلولز وجود دارد؟

الف) 19                     ب) 20                        ج) 21                     د) 40

8- هیدروکربن اضافی در هر یک از سلولهای زیر به چه شکلی ذخیره می شود؟

الف) سلول کبدی گاو                                   ب) سلول ریشه چغندر

ج) دانه برنج                                                د) سلول قارچ خوراکی 

9- هر یک از مواد زیر رابا هم مقایسه کرده و حداقل دو شباهت و دو تفاوت میان آنها بنویسید.

الف) سلولز- گلیکوژن                              ب) نشاسته- گلوکز

ج) فروکتوز- ساکارز                               د) گلیکوژن- پروتئین

10- تر کیبات شیمیایی زیر کدامیک پروتئین و کدامیک هیدرات کربن است؟ چرا؟

الف) C2H5O2N                                           ب) C6H12O6

11- در کدامیک نشاسته وجود ندارد؟

الف) سیب زمینی                 ب) نخود                      ج) چغندر                    د) شیر

12- لیپیدها و هیدراتهای کربن رابا هم مقایسه کرده و شباهت ها و تفاوت های میان آنها را بنویسید.

در سیب آنزیمی وجوددارد که باعث می شود وقتی پوست آن کنده می شود، بافت آن قهوه ای می شود. ولی اگر پس ازجداکردن پوست سیب بلافاصله آن را درون آب جوش بیندازیم. قهوه ای نمی شود. علت این امر چیست؟

- بنظر شما اگر از محلول   آب و سرکه بجای آب جوش استفاده کنیم، تغییر رنگ در سیب ایجاد می شود یا نه؟ چرا؟

13-  چرا به افرادی که کارهای فکری زیاد دارند توصیه می شود هیدرات کربن بیشتر مصرف کنند؟

14- سیب زمینی آب پز نسبت به سیب زمینی سرخ کرده انرژی کمتری به ما می دهد. علت این تفاوت در چیست؟

15- چرا هیدراتهای کربن را به این نام می خوانند؟

16- در یک محیط مناسب، 60 عدد اسید چرب و اسی چرب به مقدار کافی وجوددارد. اگر شرایط رابرای تشکیل پیوند میان آنها فراهم کنیم، احتمال تشکیل حداکثر چه تعداد تری گلیسرید وجوددارد؟

الف) 20                        ب) 30                    ج) 60                د) 0

 

17- هر یک از مواد زیر در کدام دسته از مواد آلی قرار می گیرند؟

 الف) کروماتین                                ب) پنبه                                   ج) ماهیچه

18- در محیطی محتوی مقداری گلوکز و آنزیم سوزاننده آن مقداری جزئی سرکه میریزیم و رفته رفته مقدار سرکه را افزایش می دهیم. کدامیک از نمودارهای زیر بیانگر فعالیت آنزیم در غلظتهای مختلف سرکه است؟

 

الف)                                                                                ب)

 

 

 

ج)                                                                                 د)

 

19- چرا حرارت باعث سفت شدن تخم مرغ می شود؟        

 

 

 

سوالات فرادانشی فصل چهارم ( تولید کنندگی )

 

1- نمودار مقابل شدت فتوسنتز رادر گیاه

گوجه فرنگی در غلظتهای متفاوتی از CO2

نشان می دهد.

الف) علت افزایش منحنی در فاز A چیست؟

ب) چرا شدت فتوسنتز با وجود افزایش غلظت CO2

ثابت می ماند و افزایش نمی یابد؟

 

 

2- شدت فتوسنتز را در گیاه چگونه اندازه می گیرند؟

الف) مقدار O2 آزاد شده                                    ب) مقدار نشاسته ساخته شده در برگ

ج) اندازه گیری رشد گیاه در واحد زمان                   د) هیچکدام

3- پهن و نازک بودن برگ چه تاثیری بر فتوسنتز دارد؟

4- بنظر شما پراکندگی روزنه ها در برگهایی که تقریبا موازی با ساقه اند مانند ذرت مشابه پراکندگی روزنه در برگهای افقی مانند سیب است؟ چرا؟

5- علت تغییر رنگ برگ ها در پائیز بخاطر چیست؟

A) تغییر رنگ کلروفیل از سبز به زرد و نارنجی         B) تخریب کلروفیل              C ) ساخته شدن رنگهای زرد و نارنجی

D) ظاهر شدن رنگدانه های زرد و نارنجی برگ             E) از بین رفتن همه رنگدانه های برگ

الف) A, D                     ب) B, D                      ج)  A, D, E                   د) A, C, D

6- پیازی که می خوریم در واقع برگ های آن است. چرا این برگها سبز نیستند؟

7- چرا برگ گیاهان بیابانی دارای کوتیکول ضخیم است؟

8- برگ یک گیاه بیابنی را با برگ یک گیاه که در مناطق شمال ایران رشد می کند را با هم مقایسه کنید. و چند تفاوت میان آنها بنویسید.

9- آزمایشی طرح کنید که بدون استفاده از میکروسکوب نشان دهد سطح زیرین برگهای یک گیاه نسبت به سطح بالایی آن روزنه بیشتری دارد.

10- سه نوع گیاه متفاوت در شرایط محیطی یکسانی پرورش داده می شوند. یکی برگهای سبز، دیگری برگهای قرمز و سبز و سومی برگهای سفید و سبز دارد.

- آیا رشد هر سه گیاه یکسان است؟ چرا؟

- گیاهان را برحسب میزان رشد بیشتر مرتب کنید.

- سرعت رشد در گیاه دوم و سوم چگونه است؟

11- چرا معمولا برای بررسی و اندازه گیری اثر عوامل محیطی برروی فتوسنتز معمولا از گیاه آبزی برای این کار استفاده میشود؟ دلیل این امر را توضیح دهید.

12- کدامیک از این موجودات تولید کننده و کدامیک مصرف کنده است؟

الف) زنبور عسل                               ب) گوسفند                

ج) درخت بید                                د) قارچ خوراکی                      ه) جلبک سبز

و) ماهی                                       ز) فیتوپلانکتون

 

13- کشاورزی در سال قبل از زمین کشاورزی خود، محصول گندم خوبی برداشت کرده بود. ولی امسال که مجددا اقدام به کشت گندم کرده بود. ساقه های گندم در مقایسه با سال قبل کوچکتر و شکننده تر شده و بسیار کمتررشد کرده بودند. لذا امسال محصول گندم بشدت افت خواهد کرد.

- اگر آفت، کشتزار این کشاورز را آلوده نکرده باشد، بنظر شما علت این کاهش شدید محصول چیست؟

14- چرا کشاورزان هر چند وقت بار در زمین خود نخود یا شبدر می کارند؟

15- مقدار قند موجود در گیاه در ساعت 12 ظهر بیشتر است یا در ساعت 8 بعد از ظهر؟ چرا؟

16- مقدار قند موجود در گیاه در چه ساعتی به پائینترین میزان خود می رسد؟ (10  شب – 4 نیمه شب ) علت را توضیح دهید.

17- چرا شدت فتوسنتز در دماهای پائین ( مثلا 5 درجه ) بسیار کم است؟

18- چرا گاهی اوقات کشاورزان یکسال زمین خود را بدون کشت رها می کنند؟ فایده این کار چیست؟

19- کشاورزان برای جبران کمبود نیترات در زمینهای خود چه راه هایی در پیش دارند؟ و چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟

20- سلولهای لایه اپیدرم برگ کدامند؟

الف) نگهبان روزنه           ب) سلول های روپوستی             ج) کوتیکول            د) همه موارد                ه) الف و ب

21- در گیاه زیتون، روغن زیتون چگونه و با استفاده از چه موادی  ساخته می شود؟

 

 

 

سوالات فرادانشی از فصل پنجم ( تغذیه )

 

1- آمیلوپلاست چیست؟

الف) جایگاهی که در آن نشاسته ساخته میشود                             ب) دانه های نشاسته را آمیلوپلاست می گویند

ج)  اندامکی که نشاسته در آن ذخیره می شود                               د) محلی که در آن نشاسته تجزیه می شود.

2- والدین و کودکی که به نرمی استخوان مبتلا بود به پزشک مراجعه کردند. و پزشک علاوه بر تجویز دارو به آنها توصیه کرد کودک را مدتی در روز در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار دهند. علت این توصیه چیست؟

3- والدین کودک یک ساله ای که مشکل ایستادن داشت نزد پزشک مراجعه کردند. پزشک ابتدا از محل زندگی آنها و شرایط آن سوال کرد. آنها در آپارتمان زندگی می کردند که چون هیچوقت پرده های آنها کنار نمی رفت لذا نور به منزل آنها نمی تابید. پزشک علاوه بر اطمینان از تغذیه کودک با شیر مادر قطره ویتامینD  هم برای آن نوشت و به پدر و مادر این کودک توصیه کرد که حتما ساعاتی را در روز کودک خود را به بیرون ببرند و تا جای ممکن برایش لباس تابستانی بپوشند.

- چرا پزشک از محل ندگی و شراط آن سوال کرد؟

- اهمیت تغذیه با شیر مادر دراین کودک چیست؟

- قطره ویتامین D به چه منظور برای کودک تجویز شد؟

- پوشیدن لباس تابستانی و بردن کودک به بیرون از منزل به چه منظور توصیه شد؟     

4- آیا این جمله درست است: بدن به اسید های آمینه غیر اساسی برای ساختن پروتئین نیاز ندارد. توضیح دهید.

5- چرا پزشکان به بیماران خود پس از اعمال جراحی و یا بخیه کردن زخمها توصیه می کنند حتما در روز از میوه هایی چون پرتقال، سیب، لیمو شیرین، گوجه فرنگی و ..... استفاده کنند؟

6- کدامیک از مواد زیر برای منظم کردن کار روده ها مناسب تر است؟

الف) شیر و تخم مرغ                     ب) سبزی و میوه                   ج) انواع نان                     د) انواع گوشت

7- بنظر شما علت بیماری دختر 14 ساله ای که در اثر دویدن مختصر و یا بالا رفتن از پله سریعا خسته می شود. و رنگ پریده ای دارد چیست؟

- شما مرف چه نوع مواد غذایی را به او توصیه می کنید؟

8- چرا برای رشد و ترمیم بدن تخم مرغ بهتر از نان است؟

9- مسافرانی که غذاهای یک رستوران بین راهی را خورده بودند پس از مدتی دچار سردرد و تهوع شدند.

- بنظر شما چه نوع افزودنی غذایی باعث ایجاد سردرد و تهوع می شود؟

10- خانمی  که چاق بود و اضافه وزن زیادی داشت تصمیم گرفت بجای استفاده از قند و شکر در غذا از سیکلامات استفاده کند. ولی پس از یک سال متوجه توموری زیر پوست بازویش شد. بنظر شما پیدایش تومور در این خانم با نوع رژیم غذایی او ارتباط دارد؟ یا به چاقی و اضافه وزن او و یا به عوامل ارثی  مربوط است؟

- هر یک از احتمال ها را بررسی کنید.

- شما کدام احتمال را بیشتر از سایرین در پیدایش سرطان دخیل می دانید؟

11- با اینکه پروتئین لوبیا زیاد است ولی از نظر پروتئنی ارزش زیادی ندارد. علت چیست؟

12- بعضی افراد هستند که فقط گیاه خوارند. و از خوردن غذاها و فراورده های حیوانی امتناع می کنند.

- چرا معمولا این افراد دچار سوئ تغذیه نمی شوند؟

- رژیم غذایی این افراد چگونه باید باشد تا دچار کمبود پروتئین نشوند؟

- ویتامینهایی مانند ویتامین D بیشتر در منابع حیوانی وجود دارند. برای حل این مشکل چه توصیه ای دارید؟

- کلسترول در غذاهای گیاهی وجود ندارد، تامین این ماده چگونه صورت می گیرد؟

- بیماریهایی که این افراد کمتر به آن دجار می شوند چیست؟

13- عواملی که باعث از بین رفتن و کاهش ویتامین C در مواد غذایی می شوند را نام ببرید.

 

14- چرا افزایش مصرف ویتامین A در بدن خطرناکتر از افزایش ویتامین B است؟

15- چرا کمبود ترشح تیروکسین در بدن باعث چاقی و کم تحرکی می شود؟

16- ویتامین A از لحاظ ساختمانی با کدامیک شباهت  بیشتری دارد؟

الف) ویتامین D                    ب) ویتامین C                      ج) آهن                             د) کاروتن

17- بعضی از افرادی که بیماری فشار خون دارند، اصلا نمک مصرف نمی کنند.

- آیا می توان نمک را از رژیم غذایی خود حذف نمود؟ در این صورت آیا بدن دچار عوارض ناشی از کمبود سدیم نمی شود؟

 18- ویتامین D از لحاظ ساختمان شیمیایی به کدام ترکیب شبیه تر است؟

الف) ویتامین A                ب) کلسترول                  ج) کلسیم                       د) ب و ج

19- مریم در آبادان و دختر خاله اش در تبریز زندگی می کند. بنظر شما کدامیک از این دو نفر باید نمک بیشتری به غذای خود بزنند؟ چرا؟

      

 

 

سوالات فرادانشی قصل ششم ( تولید مثل و وراثت )

 

 

1- پسری گروه خونی A مثبت دارد. ولی از پدر خود نمی تواند خون دریافت کند. گروه خونی در کدام است؟

الف) A منفی                      ب) AB  مثبت                      ج) O منفی                     د) O مثبت

2- بترتیب کدام گروه خونی آنتی ژن بیشتر و کدامیک آنتی کور بیشتری دارد؟

الف)B مثبت و O مثبت         ب) AB منفی و O مثبت           ج)AB مثبت و O منفی          د) O منفی و AB مثبت  

3- بیشترین آنتی ژن و کمترین آنتی کور مربوط به کدام گروه خونی است؟

الف) O مثبت                 ب) O منفی                       ج) AB مثبت                    د) AB  منفی    

4- چرا علاوه بر تقسیم میتوز انجام تقسیم میوز هم در بدن لازمست؟

5-  اگر ملکول DNA   را به نردبان تشبیه کنیم. پله ها و ستون نردبان را چه موادی تشکیل می دهند؟

6- چه ارتباطی بین کروموزم، کروماتین و DNA وجود دارد؟

7- تفاوتها و شباهتهای میان کروموزم و کروماتین را بنویسید.

8-  تفاوت سلول جنسی نر و ماده چیست؟

9- شباهت سلول جنسی نر و ماده را بنویسید.

10- اگر یکی از سلول های تخمدان سگی با 78 کروموزم تقسیم میوز انجام دهد، بترتیب چند سلول جنسی با چه تعداد کروموزم حاصل می شود؟

الف) 1 – 39                       ب) 4- 39                      ج) 1 – 78                         د) 4 - 78  

11- چرا به سلولهای حاصل از تقسیم میوز، سلول دختر گفته نمی شود؟

12-  اگر خون دختری فقط با آنتی کور D ( ضد D ) لخته دهد.

-   گروه خونی او چیست؟

- در سرم خون او چه آنتی کوری وجود دارد؟

- در صورتیکه پدرش A مثبت و مادرش O منفی باشد، کدامیک در صورت نیاز می تواند به او خون بدهند؟

- این دختر به کدامیک از والدین خود می تواند خون بدهد؟

13- اگر قطعه ای از ملکول DNA دارای 200 نوکلئوتید باشد و 60 نوکلئوتید آن باز آلی A باشد تعداد باز آلی G در آن چقدر است؟

الف) 60                           ب) 80                         ج) 40                        د) 30

14- نوزادی که با عارضه کرتینیسم متولد می شود، دچار عقب ماندگی ذهنی و جسمی می شود.

- بنظر شما بیماری این وزاد وراثتی است؟ یا حاصل تاثیر محیط؟ چرا؟

15- کدامیک از صفات زیر تحت تاثیر محیط و کدام یک تحت تاثیر وراثت است؟

الف) رنگ چشم بهاره سبز است؟

ب) قد رضا که بستکبالیست است 10 سانت بیشتر از برادرش که فوتبالیست است می باشد؟

ج) در شهر ما درخت خرما میوه نمی دهد.

د) پدر رضا در اثر تصادف پایش لنگ شده است.

ه) مادری که در دوران حاملگی سرخجه گرفته بود صاحب فرزندی کر شد.

و) جوانی که در اثر ابتلا به بیماری فلج اطفال اکنون با عصا راه می رود.

ز) رنگ گل گیاه ادریسی در خاکهای اسیدی صورتی می شود.

16- چرا تقسیم میوز برای تولید مثل جنسی لازم است؟

- اگر تقسیم میوز وجود نداشت، تعداد کروموزم ها در هر بار تشکیل سلول تخم چه تغییری می کرد؟ 

سوالات فرادانشی از فصل هفتم ( بوم شناسی )

 

1- شبکه غذایی زیر را در نظر بگبرید که در حال تعادل قرار دارد.                                          موش

اگر به یکباره تمام خرگوشها را از محیط حذف کنیم،                           جغد                                                    گیاه  

 اولین تغییری که مشاهده می شود، کدام است؟                                                               خرگوش

 

الف) جمعیت جغد ها رو به کاهش می گذارد                                     ب) جمعیت گیاهان رو به افزایش می گذارد

ج) جمعیت موش ها رو به کاهش می گذارد                                      د) جمعیت موش ها رو به افزایش می گذارد

2- سه زنجیره غذایی بکشید که در آن خرگوش حلقه مشترک باشد.

3- در یک شبکه غذایی وجود تولید کننده ها اهمیت بیشتری دارد یا مصرف کننده ها؟ چرا؟

4- یک زنجیره غذایی شامل تولد کننده، مصرف کننده و تولید کننده است.

- اگر تولید کنندگان از بین بروند، چه اتفاقی می افتد؟

- اگر مصرف کنندگان از بین بروند، چه اتفاقی می افتد؟

- اگر تجزیه کنندگان از بین بروند، چه اتفاقی می افتد؟

5-  مهمترین عامل غیرزنده اکوسیستم کدام است؟ ( آب، نور، خاک ) چرا؟

6- چرا خورشید را نمی توان اولین حلقه زنجیره غذایی به حساب آورد؟ ( دو دلیل )

7- این جمله را تفسیر کنید: جانوران بطور مستقیم یا غیر مستقیم به گیاهان وابسته اند.

8- در تهیه یک صبحانه با مواد غذایی زیر چند زنجیره غذایی شرکت دارند؟ این زنجیره ها را نام ببرید.

الف) نان                 ب) مربای هویج                  ج) کره                  د) عسل                     ه) چای

9-  در یک برکه طبیعی: حلزون ها از جلبکه و گیاهان آبزی تغذیه می کنند، سوسک های آبزی دافنی ها و نوزادان سنجاقکهای کوچک را شکار می کنند. نوزاد سنجاقکها از جلبک ها تغذیه می کند. دافنی ها جلبک ها را می خورند

الف) از مجموعه این اطلاعات، یک شبکه غذایی درست کنید.

ب) تولید کنندگان این شبکه غذایی را مشخص کنید.

ج) یک هرم از موجودات این برکه رسم کنید و در آن، هر سطح تغذیه ای را نشان دهید.

 10- برای هر یک از روشهای زیر دلایل علمی ذکر کنید.

الف) حتی غذایی که در یخچال هم باشد سرانجام فاسد می شود.

ب) غذای منجمد شده ای که از فریزر آورده ایم، باید فورا مصرف کنیم.

ج) اگر شیر پاستوریزه در یخچال نباشد، فورا فاسد می شود.

د) بیسکوئیت را می توان بدون نگه داری در یخچال تا مدتها نگه داری کرد.

11- چرا شیری که به روش پاستوریزه کردن تهیه شده را نمی توان بیشتر از چند روز نگه داری نمود؟

12- چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال ایران تعداد زیادی ماهی تلف شدند. دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهی ها بیان کنید.

13- اگر تعداد پرندگان یک جنگل 180 در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت جنگل 600 کیلومتر مربع باشد، تعداد کل پرندگان چقدر است؟

14- چرا ورود مواد زیر به آب خطرناک است؟

الف) نیترات                        ب) سموم دفع آفات                        ج) جیوه

15- تعداد قورباغه های یک برکه 80 عدد و تعداد نوزادان قورباغه 120 عدد است. اگر تراکم قورباغه ها در هر متر مکعب 20 عدد باشد، مساحت این برکه چقدر است؟

 

 

16- بنظر شما چگونه می توان جلوی بحران انرژی که باپایان یافتن نفت به وجود می آید را گرفت. ( دو راه حل بنویسید )  

17- هر یک از جانداران زیر چه سازشی با محیط خود پیدا کرده اند؟

الف) گیاهی که در بیابان نمی خواهد آب زیادی از دست دهد.

ب) خرس قطبی که در سرمای بسیار زیاد قطب زندگی می کند.

ج) گلی که که می خواهد پروانه ها و زنبور های عسل را برای گرده افشانی به طرف خود جذب کند.

د) کرم انگل که در روده انسان بسر می برد.

17- چرا هر گونه جانوری یا گیاهی نمی تواند در زیستگاههای مختلف زندگی کند؟

18- جانوران مناطق سرد قطبی چه نوع سازشهایی برای زیستن در این چنین زیستگاههایی پیدا کرده اند؟

19- انسان نیز می تواند باعث ایجاد توالی در محیط زیست شود، مثالی در این باره بنویسید و اثرات سوئ آن را بر جانوران، گیاهان و محیط زیست بنویسید.

20- با تخریب یک اکوسیستم طبیعی مانند جنگل توسط انسان، چه اثرات سوئ و زیانباری بر محیط زیست تحمیل می شود؟

21- چنانچه فرایند شوره سازی در طبیعت متوقف شود، چه اتفاقی می افتد؟

22- پژوهشگران بوم شناس گمان برده اند که بخشی از یک اکوسیستم جنگلی با آلومینیوم آلوده شده است. انتظار می رود بالاترین غلظت این ماده در این بخش از اکوسیستم در کدام جانداران یافت شود؟

الف) پلانکتون ها          ب) حشرات آب زی            ج) باکتری های گوگردی             د) گیاهان آب زی

23- نقش آنزیم های موجود در سلول های جانداران، در پوسیدگی چیست؟

24- عوامل محدود کننده اکوسیستم ها کدامند/

25- چرا معمولا غذاهای گیاهی ارزان تر از غذاهای جانوری اند؟

26- مقدار CO2  موجود در هوا در آخر شهریور بیشتر است یا اواخر اسفند؟ چرا؟

27- گیاهان خودرو در اوایل بهار به سرعت رشد می کنند. علت این امر چیست؟

A- گرم شدن هوا             B- افزایش CO2 هوا                 C- افزایش مواد غذایی                D- افزایش رطوبت

E- تولید غذا برای پرندگان                    

الف) A,B, D                     ب) A, D                      ج) A, C, D, E                      د) همه موارد

 

 

 

 

سوالات فرادانشی از فصل هشتم ( میکروبها، بیماری و سلامتی )

 

1- وجود کدامیک در میان ویروسها الزامی نیست؟

الف) کپسید                         ب) اسید نوکلئیک                     ج) پروتئین                     د) پوشش

2- چرا ویروسی که در گوجه فرنگی ایجاد بیماری می کند، در ما ایجاد بیماری نمی کند؟

3- فواید استفاده از ویروس ها بجای سموم شیمیایی دفع آفات در مزارع را نام ببرید.

4- بنظر شما هر یک از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، شوره گذار و شوره زدا جزو کدام دسته از باکتری ها از لحاظ نوع تغذیه به شمار می آیند؟

5- چرا برای بعضی از بیماریهای واگیر باید واکسن یادآور بزنیم؟

6- چرا با تزریق واکسن از ابتلا به بیماری مصون می مانیم؟

7- هر یک از این میکروبها جزو کدام دسته از باکتری ها از لحاظ نوع تغذیه است؟

الف) باکتری که باعث فاسد شدن شیر می شود:

ب) باکتری مولد تب مالت

ج) باکتری که فاضلابها را تجزیه می کند؟

د) باکتری بی هوازی که لاشه حیوانات را تجزیه می کند

8- با ذکر مثال و ترجیحا رسم شکل نشان دهید که عمل لنفوسیت ها اختصاصی است؟

9- بعضی از داروهای ساخته شده برروی باکتری ها ممکن است برروی سلول های بدن ما نیز تاثیر بگذارد. در زیر اثر بعضی داروها را برروی سلول نشان می دهد. کدام دارو برسلول های بدن ما نیز تاثیر سوئ دارد؟

الف) دارویی که سبب تخریب دیواره سلولی می شود

ب) دارویی که پروتئین سازی را متوقف می کند.

ج) دارویی که پروتئین های سطحی را بلوکه می کند

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388ساعت 23:38  توسط لیلا محمودزاده (دبیر زیست شناسی)  |